Официални правила за провеждане на кампанията
Сладки времена “Локумът си е само твой!”


Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на промоцията (отбелязвани като „Официални Правила“, „Правилата“).

РАЗДЕЛ 1
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА
1.1. Настоящите правила определят реда и условията за провеждане на промоцията “Локумът си е само твой” (наричана по-долу за краткост „Промоцията“) за продуктите от търговската марка „Сладки времена“ и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Промоцията с физическите лица, участващи в нея.
1.2. Промоцията, провеждана на www.sladkivremena.bg, се организира и провежда от агенция „Силвър лайнинг комюникейшънс” ЕООД, ЕИК 204169081, („Организатор“) с Възложител “Захарни заводи” АД, ЕИК: 104051737 („Възложител“).
1.3. Възложителят си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет адрес www.sladkivremena.bg.
1.4. Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Кампанията във вида, в който са публикувани на следния интернет адрес: www.sladkivremena.bg .
1.5. Възложителят осигурява предметните награди за участниците, спечелили от играта - Сладки времена „Локумът си е само твой”.

РАЗДЕЛ 2
СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА. КОМУНИКАЦИЯ.
2.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
2.2. Промоцията се провежда в периода от 11.05.2018 г. до 23:59 ч. на 25.06.2018 г.
2.3. Организаторът прави провеждането на Сладки времена „Локумът си е само твой” достояние на широката общественост чрез интернет-сайта: www.sladkivremena.bg и в социалната мрежа Facebook на адрес: https://www.facebook.com/ZaharniZavodiBG/, както и по други подходящи начини по свое усмотрение.
2.4. Организаторът информира потребителите за правилата и условията за провеждане на Промоцията чрез публикуване на Правилата за участие на интернет страницата на Възложителя: www.sladkivremena.bg

РАЗДЕЛ 3
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОМОЦИЯТА
3.1. В Промоцията имат право да участват само физически лица, които към датата на
участието си в нея са навършили 18-­годишна възраст („Участници“).
3.2. В Промоцията не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор
за Възложителя: “Захарни заводи” АД или някое от дружествата от групата на „Захарни заводи“ АД и/или за Изпълнителя: „Силвър лайнинг комюникейшънс” ЕООД, както и членове на семействата на всички гореизброени лица (родители, съпрузи и деца).
3.3. Участник в Промоцията е всяко физическо лице, което в периода на Промоцията, е изпълнило настоящите общи условия за участие в промоцията в съответствие с Раздел 4 от настоящите правила.
3.4 Участието не е обвързано с покупка.

РАЗДЕЛ 4
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
4.1. За да участват в Промоцията, лицата, които отговарят на условията по Раздел 3, трябва да влязат на интернет страницата на Възложителя: www.sladkivremena.bg и да изпълнят следните стъпки:
- 1. Да създадат кутия локум със своя лик, чрез качване на своя собствена снимка;
- 2. Да споделят своята кутия на Фейсбук страницата си;
- 3. Да се регистрират, за да участват за награда.
4.1.4. Всеки Участник играе от свое име и декларира, че притежава авторски права върху фотографиите, с които участва в играта. Всички претенции от изобразени на фотографията лица или от трети лица по повод на снимка, публикувана за участие в играта следва да бъдат насочени и понесени от съответният участник, който е качил снимката.
4.1.5. Всички снимки публикувани от участници във връзка с играта подлежат на одобрение от администратор.
4.2. За да участват в промоцията , лицата, които са изпълнили стъпките по т. 4.1 трябва:
4.2.1. Да се регистрират правилно на интернет страницата www.sladkivremena.bg като въведат в съответните полета на регистрационната форма име, фамилия, e-mail, номер на мобилния си телефон, парола и потвърдена парола.
4.3. Потребителите могат да създават и споделят максимум 15 (петнадесет) различни кутии в Промоцията в срока за провеждане по т. 2.2. Всяка споделена кутия, заедно с регистрация се включва в томболата за награди.
4.3.1. Регистрация, извършена чрез интернет-страницата www.sladkivremena.bg след 23:59 ч. на 25.06.2018 г. е невалидна и няма да участва в Промоцията.
4.4. Всеки потребител, създал успешно поне една кутия със своя лик, споделил я е на своята Facebook страница и се е регистрирал, участва във всички предстоящи тегления за награди през целия период на Промоцията.
4.5. Всеки участник, регистрирал успешно своя кутия с лик, притежава личен профил на страницата на играта www.sladkivremena.bg, където може да разглежда своите кутии.
4.6. Всяка една успешна регистрация влиза във всички предстоящи тегления до края на Промоцията, започвайки отброяването от датата, на която е направена съответната регистрация.
4.7. За целия период всеки участник в Промоцията може да бъде избран за победител само за не повече от 1 (един) брой награда. На мястото на участниците, които вече са спечелили, се изтеглят нови участници на случаен принцип, имащи право да получат награда от Промоцията.
4.8. В жребиите за награди участват номерата на мобилни телефони и имейл адресите на онези участници, които са се регистрирали, споделили и са създали поне 1 (една) кутия със своя лик до датата на съответния жребий на интернет-страницата: www.sladkivremena.bg.

РАЗДЕЛ 5
НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯТА
5.1. Всеки регистрирал се в играта и споделил своята кутия с локум, участва в томбола за спечелване на 1 (един) от общо 30 (тридесет) кашона, всеки съдържащ 18 (осемнадесет) кутии вкусен локум “Сладки времена”, върху които са отпечатани името и ликa на печелившия.
5.2. Тегленето на горепосочените награди ще се извърши общо 6 пъти за периода на промоцията на следните дати:
21.05.2018г - пет печеливши, всеки от които печели един от пет броя кашони, 18 броя кутии във всеки кашон, с лик и име на печелившия;
28.05.2018г - пет печеливши, всеки от които печели един от пет броя кашони, 18 броя кутии във всеки кашон, с лик и име на печелившия;
04.06.2018г - пет печеливши, всеки от които печели един от пет броя кашони, 18 броя кутии във всеки кашон, с лик и име на печелившия;
11.06.2018г - пет печеливши, всеки от които печели един от пет броя кашони, 18 броя кутии във всеки кашон, с лик и име на печелившия;
18.06.2018г - пет печеливши, всеки от които печели един от пет броя кашони, 18 броя кутии във всеки кашон, с лик и име на печелившия;
25.06.2018г - пет печеливши, всеки от които печели един от пет броя кашони, 18 броя кутии във всеки кашон, с лик и име на печелившия;
5.3. Печелившите се определят чрез теглене на случаен принцип, проведено на следващия работен ден след изтичането на даден (едноседмичен) период.
5.3.1. Победителите ще бъдат определяни за съответните периоди на случаен принцип чрез автоматична система между всички, които са изпълнили условията от настоящите Правила. Тегленията ще се провеждат в присъствието на 3/три/-членна комисия, с представители служители на Изпълнителя, която ще съставя Протокол за определяне на печеливши.
5.4. Победителите от жребиите се обявяват на интернет сайта www.sladkivremena.bg
5.4.1. Участниците могат сами да проверят дали са спечелили награда от Промоцията на интернет-страницата www.sladkivremena.bg в полето „Награди и печеливши“.
5.4.2. Всеки спечелил учстник ще получи имейл с линк към оналйн форма, в която да попълни своите данни за доставка.

РАЗДЕЛ 6
ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица или заменяни за тяхната парична равностойност или за други продукти.
6.2. В случай че регистрирана от участник кутия с неговия лик, печели награда от Промоцията, в работния ден след съответното теглене, участникът получава известие на e-mail, който е посочил, със съобщение, че печели от Промоцията, както и указание как ще бъде предоставена наградата.
6.3. Спечелилият участник следва да върне отговор на уведомителния e-mail с потвърждение на данните си за доставка на наградата в срок от 10 (десет) работни дни от датата на получаване на уведомителния e-mail по т. 7.2., като предостави трите си имена, телефон за връзка, точен адрес за доставка и е-mail адрес.
6.4. В случай че в срока по т. 6.2. спечелилият участник не се свърже обратно по гореописания начин, се счита, че участникът се отказва от наградата си.
6.5. Печелившите участници получават наградите си по куриер в срок от 60 (шестдесет) работни дни от предоставянето на данните по т. 6.3. на посочения от тях пощенски адрес. Разходите за куриерски услуги са за сметка на Възложителя.
6.6. Организаторът може да изисква предоставянето и на други доказателства за удостоверяване самоличността на спечелилите участници по своя преценка.
6.6.1. При непредоставяне на данните в този срок, участникът губи правото на наградата. Ако участникът не бъде открит на адреса в предварително уговореното време между него и куриера, то наградата се връща в офис на куриерската фирма. Наградата ще бъде достъпна в офис на куриерите в рамките на два дни след първото посещение на адреса. Ако печелившият не отиде да вземе наградата си в рамките на тези два дни, то той губи правото си да я получи. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес, както и в случай, че участникът не отговаря на някое от Условията в Промоцията.
6.6.2. В случай че участникът не потърси наградата си в съответната куриерска служба в срока по т. 6.6.1, счита се, че участникът се отказва от правото си да получи наградата.
6.7. Всички награди от Промоцията не могат да бъдат заменяни от Организатора за паричната им равностойност. Наградите могат да се получат само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност и подпис или от надлежно упълномощено лице. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или неверен, непълен или неточен e-mail, или адрес за доставка на награди. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

6.8 Процедура по обжалване и рекламации всеки участник има право да отправи жалба във връзка с настоящата промоция, считано от датата на откриването й (08.05.2018г.) до 14 /четиринадесет/ календарни дни от деня на обявяването на печелившите. Срокът се счита спазен, ако датата на изпратения имейл на promo@thedots-agency.com сочи не по-късно от последния ден от срока. Жалбите, изпратени след изтичането на крайния срок, ще бъдат оставяни без разглеждане. Жалбите се подават в писмена форма до имейл адрес promo@thedots-agency.com на Организатора с вписан текст „Жалба”. Жалбата трябва да съдържа името, презимето на жалбоподателя, точен адрес на участника, името на промоцията, в която е участвал, имейлът, с който е участвал, самото оплакване с мотивиране/обосноваване и подпис. Жалбата трябва да се подаде от участника или неговия законен представител при малолетен/непълнолетен участник. Жалбите се разглеждат от Организатора в срок от 14 календарни дни от датата на получаването им. При разглеждането им Организаторът прилага правилата на настоящата промоция. Участникът се уведомява за решението на Организатора с имейл, изпратен на имейл адреса, посочен в жалбата, в 14-дневен срок от получаването на жалбата.


РАЗДЕЛ 7
Лични данни
7.1. Условия за ползване и политика за конфиденциалност
7.1.1.С влизането си в тази Интернет страница и използването на информацията, която тя съдържа, Вие декларирате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с настоящите Условия.
7.1.2 Страницата (уеб сайтът) се администрира от “Силвър лайнинг комюникейшънс” ЕООД, ЕИК 204169081 и е създадена с цел организиране на потребителска промоция. „Захарни заводи“АД и “Силвър лайнинг комюникеъшънс” ЕООД си запазват правото да променят съдържанието на страницата (уеб сайта) и настоящите условия без предизвестие.

7.2. Събиране на информация
7.2.1. Администратор на личните данни, предоставени от участниците за участие в Промоцията е “Захарни заводи”, ЕИК 104051737, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, „Свети Княз Борис I“ 29. Обработващ лични данни за целите на настоящата промоция е “Силвър лайнинг комюникейшънс” ЕООД, ЕИК 204169081.
7.2.2. Доброволното предоставяне на лични данни (снимка, име, презиме, фамилия, валиден имейл адрес, адрес за доставка на награда, телефон за връзка) от страна на участниците за целите на Промоцията и предоставянето на информацията, необходима за регистрация в уебсайта www.sladkivremena.bg, e необходимо условие за участие в Промоцията (Играта). Участието в Промоцията предполага, че участниците познават и са съгласни с настоящите Официални правила. Предоставените данни ще бъдат използвани в рамките на Играта и с цел идентифициране на печелившите, доставка на наградите и изпълнение на законовите задължения на Организатора съгласно българското данъчно право. След приключване на дейностите по Играта, всички събрани лични данни ще бъдат унищожени.
7.2.3 Личните данни : адрес за доставка, телефон, имейл, снимка ще бъдат съхранявани в рамките на 3 месеца от приключване на промоцията.
7.2.4 Личните данни, събрани с цел издаване на служебна бележка - имена и ЕГН ще бъдат съхранявани до 3 години със счетоводна цел.
7.2.5. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.
7.2.6. Личните данни на регистрираните участници ще бъдат предоставени на Национална агенция по приходите, куриерска фирма за доставка на наградата, снимките ще бъдат публикувани в галерия към играта и ще бъдат достъпни на уникален линк.
7.2.7. Организаторът се задължава да обработва личните данни на регистрираните участници в съответствие със ЗЗЛД, а след 25 май 2018 г. и с Регламент 2016/679, който регулира защитата на физическите лица по отношение обработването на лични данни и свободното движение на такива („Регламентът“). Организаторът се ангажира да не разкрива личните данни или друга информация от конфиденциален характер за участниците на трети лица, които не са обвързани с Промоцията, с изключение на законово предвидените случаи.
7.2.8. Права на участниците по силата на Регламента и ЗЗЛД:
(а) Достъп до личните данни, които се отнасят до тях, след писмено заявление до Организатора.
(б) право на възражение срещу обработването на личните им данни от Организатора, в случай че има законово основание. Основателните възражения се удовлетворяват.
в) Организаторът да коригира, блокира или заличи личните им данни, чието обработване не е в сътоветствие със ЗЗЛД
г) Да поиска от Организатора да уведоми всички трети лица, пред които са били разкрити личните им данни, за всяко коригиране, блокиране и заличаване освен в случаите, когато това е невъзможно.
(д) Право да поискат от Организатора изтриването на свързаните с тях лични данни (Право да бъдат забравени). Ако участник подаде такова искане по време на периода на играта, то със заличаването на неговите данни той престава да участва за спечелване на награда.
7.2.9. Участниците, които искат да упражнят правата си по т. 2.6, участникът трябва да изпрати, лично или чрез упълномощено от него лице, писмено заявление на имейл адрес promo@thedots-agency.com, което съдържа името на участника, телефон за връзка, име на промоцията във връзка, с която са били събрани личните данни, имейл, с който потребителят се е регистрирал в промоцията за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията (при упражняване правото на достъп). Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът може да откаже упражняване на права от участника, ако молбата поставя Организатора в нарушение на задълженията му съгласно приложимите закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики.
7.2.10. Приемайки Официалните правила на Сладки времена “Локумът си е само твой” по силата на чл. 4 от ЗЗЛД - https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=373
ДЕКЛАРИРАМ:
(а) Запознат/а/ с целите на обработване на личните ми данни;
(б) Доброволно предоставям личните ми данни
(в) Давам своето доброволно информирано съгласие личните ми данни да бъдат обработвани от Организатора Захарни заводи целите, посочени в тези Официални правила.
(г) Информиран съм, че по реда на т. 2.6. Във всеки един момент мога да оттегля съгласието си за обработването на личните ми данни.
Всеки участник има право да подаде оплакване относно обработването на личните им данни от Организатора до КЗЛД на имейл адрес: kzld@cpdp.bg

7.3 Употреба на бисквитки (cookies)

Когато посещавате нашата промоционална страница, ние събираме обобщена информация за посещението чрез малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Организатора да предоставя персонализирана информация свързана с промоцията (например ремаркетинг реклама). При този процес не можете да бъдете идентифицирани като личност.

Повечето интернет браузъри позволяват контрол на употребата на бисквитки. Въпреки това, някои бисквитки са запазени при отварянето на сайта без ние да сме имали възможност да поискаме съгласие. За запаметяването на другите бисквитки ще бъде необходимо Вашето съгласие.

7.3.1 Сайтът използва следните бисквитки:
- Сесийни бисквитки;
- Бисквитка за натискане на бутон сподели;
- Бисквитка за уеб трафик;
- Бисквитка за защита на личните данни.

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.

7.3.1.1 Организаторът не носи отговорност, ако интернет браузър, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им е възможно да се наруши функционирането на сайта.

7.3.2 Сайтът използва Google Analytics – уеб базирана услуга предоставена от Google Inc. Google Analytics използва бисквитки, които се запаметяват на компютъра, от който се ползва сайта. Бисквитките изготвяне на обобщени доклади и анализ на активността при посещение на сайта.

7.3.3 Информацията, която бисквитката генерира за Вашата активност на сайта (включително и Вашия IP адрес) се прехвърля и запазва на Google сървър в САЩ. Google предоставя данните или възлага обработването им на трети лица само, ако това е подходящо и доколкото действащото право не забранява това.

7.3.4 Google не обвързва Вашия IP адрес с други данни, които обработва. Анонимността на Вашия IP адрес на сайта се постига чрез кодиране в рамките на държавите членки на Европейския съюз и държави страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. По изключение пълният IP адрес може да бъде прехвърлен на Google сървъра в САЩ и съкратен там.

7.4 Facebook

Достъпът до Facebook предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на този сайт. Организаторът не отговаря за защитата на личните Ви при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

7.5 Приставки/Plugins

Сайтът използва Социални приставки/Social Plugins, които представляват софтуерни компоненти прибавящи допълнителни възможности към Вашия интернет браузър, при съгласие с техните условия и регистрация. Ние използваме следните Приставки:

7.5.1 Facebook

Сайтът използва Social Plugins на социалната мрежа Facebook, която се поддържа от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. („Facebook“). Тази приставка се разпознава по логата на Facebook (бяло „f” на син фон или „вдигнат нагоре палец“) или се отличава с „Facebook Social Plugin“. Списъкът и видовете Facebook Social Plugins може да видите тук: https://developers.facebook.com/products/social-plugins/ .

Когато посетите страница от сайта, която съдържа Facebook приставка, Вашия интернет браузър се свързва директно със сървърите на Facebook и съдържанието на приставката ще бъде прехвърлено директно от Facebook към Вашия интернет браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Чрез свързването с тези Facebook приставки, Facebook получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена дори и да нямате регистрация или да не сте се вписали във Facebook.

Информацията (включително IP адреса Ви) се прехвърля и запазва от Вашия интернет браузър директно към сървър на Facebook в САЩ. Ако сте вписан във Facebook, посещението на сайта може да се отрази незабавно на Вашия Facebook профил. Ако си взаимодействате с тези Plugins, напр. натиснете бутона „Сподели“ тази информация веднага ще бъде прехвърлена от Вашия интернет браузър към Facebook и ще бъде запаметена там. Информацията ще бъде също публикувана на Вашия Facebook профил и видима за приятелите Ви във Facebook.

Моля запознайте се с условията и възможностите за настройка за защита на личните Ви данни и целта и обхвата обработка им на: https://www.facebook.com/policies. Ако не желаете Facebook да отразява посещението на сайта на Вашия Facebook профил е необходимо да се отпишете от Facebook преди да посетите сайта.РАЗДЕЛ 8
ОТГОВОРНОСТ
8.1. С регистрацията си за участие в Промоцията потребителите дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите правила и да се съобразяват с и спазват техните клаузи и регулации.
8.2. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Промоцията, или за грешки и/ или недостатъци при провеждане на Промоцията, поради извънредни обстоятелства или неизправности в интернет-страниците: www.sladkivremena.bg, https://www.facebook.com/ZaharniZavodiBG/ и/или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.
8.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Промоцията, които са възникнали поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.
8.4. Организаторът запазва следните права:

8.5. Възложителят не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на Наградите
8.6. Възложителят чрез Организатора си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет адрес: www.sladkivremena.bg .
8.7. Възложителят може да прекрати Промоцията, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
8.8. Всеки потенциален спор между Организатора и Участник или между Възложителя и Участник се решава в духа на добрата воля чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.
8.9. Официалните правила влизат в сила от 08.05.2018 г. и са валидни за целия Период на провеждане на Промоцията, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с тях. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Възложителя на адрес: www.sladkivremena.bg . Потребителите следва сами да проверяват на адрес: www.sladkivremena.bg за промени в Правилата и Организаторът не е задължен да ги информират по друг начин за настъпилите промени.

Благодарим ви!