ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

СЛАДКИ ВРЕМЕНА - ЛЮБИМАТА ХАЛВА ОТ ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“

 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА (ОБЩИ УСЛОВИЯ) НА ИГРАТА „Сладки времена- любимата халва от Захарни Заводи“

Настоящите правила (по-долу за краткост Правилата/Общи условия) определят начина на провеждане на онлайн игратa Сладки времена – любимата халва от Захарни Заводи (по-долу за краткост Играта) и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Играта с физическите лица, участващи в Играта.

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Играта е „Захарни заводи” АД, ЕИК 104051737, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, „Свети Княз Борис I“ 29 (по-долу за краткост Организатор).

2.2. Играта се организира и провежда от ОРГАНИЗАТОРА самостоятелно или чрез възлагането на трети лица. ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява предметните награди за участниците, избрани за победители в Играта.

2.3. Включвайки се в промоционалната игра, участниците се съгласяват с настоящите Общи условия (Правила) и се задължават да спазват същите във всеки един момент.

 

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. Срок за участие в играта: Играта се провежда в периода от 01.01.2018г. до 20.02.2018г., включително.

3.3. В случай че в търговската мрежа се разпространяват стоки с промоционални опаковки, съдържащи информация за участие в настоящата промоция преди началото на обявения по т. 3.2. срок на играта, потребителите могат да участват в същата и чрез касов бон за покупка, реализирана преди началото на промоцията, стига Участникът да извърши регистрацията на касовия бон в срока на промо играта (от 01.01.2018г. до 20.02.2018г. вкл.) и да е изпълнил останалите условия по Раздел 5.

3.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност към потребителите, в случай че след крайния срок на играта в търговската мрежа все още се предлагат стоки с промоционални опаковки.

3.3. Условията на промоционалната игра (наричани по-долу “Условия/та”) ще бъдат налични и достъпни на интернет адрес: http://www.sladkivremena.bg/ за целия период на промоционалната игра, както и в срок от минимум 45 дни след изтичане на същия.

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В промоционалната игра могат да участват всички физически лица с местожителство в Република България, които са навършили 18 г. и са дееспособни съгласно разпоредбите на българското законодателство. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за ОРГАНИЗАТОРА „Захарни заводи” АД или за някое от дъщерните дружества от групата на „Захарни заводи” АД, както и за Изпълнителите „Публисис” АД, ЕИК 175432612 или „Лайт Моушън ЕООД.”, ЕИК 200237923, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Играта съдържа две независими една от друга възможности за участие (части на Играта) – Игра І и Игра ІІ, като всeки Участник, който е преминал успешно през всички стъпки на Игра І и/или Игра ІІ участва в тегленето на наградите само за съответната част от Играта – Игра І или Игра ІІ..

 

РАЗДЕЛ 5. УЧАСТИЕ В ИГРАТА.

ИГРА І - „УЧАСТВАЙ ЗА НАГРАДА“. МЕХАНИЗЪМ.

Участието в Игра І е обвързано с покупка.

За да участва в играта всеки участник следва успешно да премине през стъпките за участие като:

5.1. закупи някой от следните продукти:

халва „Сладки времена“ слънчогледова, 180гр.

халва „Сладки времена“ слънчогледова с какао, 180гр.

халва „Сладки времена“ слънчогледова със сусам, 180гр.

халва „Сладки времена“ слънчогледова, 280гр.

халва „Сладки времена“ слънчогледова с какао, 280гр.

халва „Сладки времена“ слънчогледова, 420гр.

халва „Сладки времена“ слънчогледова, 400гр.

халва „Сладки времена“ слънчогледова, 1 кг.

халва „Сладки времена“ слънчогледова с какао, 1 кг.

 

5.2. регистрира кода от касовата бележка за покупката на някой от промоционалнте продукти на интернет адрес : http://www.sladkivremena.bg/. Касовата бележка следва по безспорен начин да доказва, че Участникът е закупил някой от горепосочените продукти. Участникът следва да пази касовата бележка и промоционалната опаковка за целите на получаване на награда от Играта.

5.3. попълни регистрационната форма в сайта със своите лични данни - име, фамилия, телефонен номер и имейл на http://www.sladkivremena.bg/;

5.4. Всяко физическо лице, спазило условията по т. 5.1, участва в томболата за спечелването на награда – една от 15 бр. /петнадесет броя/ кошници за пикник. За целта в Игра І ще бъдат изтеглени общо 15 бр. печеливши участници.

5.5. Всеки участник в Игра І има право да участва неограничен брой пъти, но има право да спечели само една награда.

5.6. Победителите в Игра І се определят с еднократно теглене на 22.02.2018г.. Тегленето се извършва на случаен принцип чрез специализиран софтуер.

5.7. Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните. При несъответствие в данните, ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност.

 

РАЗДЕЛ 6.

УЧАСТИЕ В ИГРАТА. ИГРА ІІ - „ПОИСКАЙ ПРОШКА“. МЕХАНИЗЪМ.

Участието в Игра ІІ не е обвързано с покупка.

За да участва в играта всеки участник следва успешно да премине през стъпките за участие на адрес http://www.sladkivremena.bg/,като:

6.1. избере една от трите категории послания – Семейство, Любим или Приятел;

6.2. избере едно от четирите послания от съответната категория;

6.3. попълни регистрирационната форма в сайта със своите лични данни - име, фамилия, телефонен номер и имейл, както и името на човека, на когото желае да изпрати посланието.

6.4. Да завърши участието си, като генерира своя картичка с послание.

6.5. Да сподели посланието на стената на свой приятел във Facebook, да изпрати посланието като лично съобщение до свой приятел във Facebook или да изпрати картичката, чрез имейл.

6.6. Всяко физическо лице, спазило условията на Игра ІІ, участва в томболата за спечелването на награда – една от 20 бр. /двадесет броя/ двойки персонализирани чаши „Сладки времена“ – една чаша за регистрирания участник и една чаша за човека, на когото е пратено посланието.

6.7. Всеки участник в Игра ІІ има право да участва неограничен брой пъти, но има право да спечели само една награда.

6.8. Победителите в Игра ІІ се определят с еднократно теглене на 22.02.2018г., . Тегленето се извършва на случаен принцип чрез специализиран софтуер.

6.9. Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните. При несъответствие в данните, ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност.

РАЗДЕЛ 7. ПЕЧЕЛИВШИ.

7.1. Печелившите участници за всяка част на Играта се определят с еднократно теглене след изтичане на срока за участие в Играта. Тегленето се извършва на случаен принцип чрез специализиран софтуер.

7.2. Победителите нямат право да получат паричната равностойност на наградите.

7.3. Пълният списък с печелившите участници в Играта ще бъде достъпен в секция Печеливши в сайта на Играта на адрес http://www.sladkivremena.bg/ за срок от минимум 10/десет/ дни след изтичане на периода за участие в играта, посочен в т. 3.2. на Общите условия. С участието си в промоционалната игра печелившите участници се съгласяват трите им имена да бъдат публикувани на сайта: http://www.sladkivremena.bg/.

РАЗДЕЛ 8 . ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ИГРАТА

8.1. Печелившите участници в Играта, следва да бъдат уведомени, че печелят чрез писмо на имейл адреса или по телефона на номера, който са посочили при регистрацията си в Играта. За да получи наградата си, Участникът трябва да отговори на това писмо в срок от 10 работни дни, като съобщи трите си имена, телефон за връзка и точен пощенски адрес, на който да бъде доставена наградата от Играта. Печелившите Участници от Игра І предоставят и ЕГН за целите на изготвяне на служебна бележка по ЗДДФЛ. В горепосочения срок, освен описаните данни, печелившите в Част II от играта трябва да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и първото име на лицето, до когото спечелилият участник е изпратил послание чрез участие в играта, тъй като тази информация е необходима с оглед предоставяната награда.

8.2. В случай, че с избрания за победител Участник не е осъществен контакт в рамките на 10 (десет) работни дни, през които избраният за победител участник не е предоставил данните по т. 8.1. и / или в горепосоченият срок Участникът откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда, и/или откаже да декларира с подписа си получаването на наградата, и/или при получаване на наградата откаже да предостави изисканите от представителя на ОРГАНИЗАТОРА/Куриера доказателства за удостоверяване на самоличността си, счита се, че Участникът се отказва едностранно от наградата си и ОРГАНИЗАТОРЪТ може на негово място да изтегли нов участник, който да получи съответната награда.

8.3. Избраните да получат награди участници получават наградите си по куриер в срок от 45 (четиридесет и пет) работни дни от предоставянето на данните по т. 8.1. на посочения от тях пощенски адрес.

8.4. Наградите се получават само срещу предаване на регистрирания касов бон, и опаковка на закупената халва под марка Сладки времена, предоставяне на документ за самоличност и след подписване на приемно-предавателен протокол в 2 екземпляра от печелившия участник,който трябва да бъде предаден на служителя на ОРГАНИЗАТОРА/Куриера. В протокола печелившият участник трябва да попълни личните си данни.

8.5. За всяка награда на стойност над 30 лева, въз основа на подписания протокол, ОРГАНИЗАТОРЪТ издава на печелившия участник служебна бележка по образец, която участникът декларира в сроковете и по реда на ЗДДФЛ.

8.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ може да изисква предоставянето и на други доказателства за удостоверяване самоличността на избраните за победители участници по своя преценка.

8.7. В случай, че избран за победител участник не бъде открит от куриера на посочени от него адрес и телефон, същият може да получи наградата си в обслужващия съответния адрес офис на куриерската фирма, в сроковете, в които съгласно условията на куриерската фирма пратката се пази преди да бъде върната на изпращача. С изтичането на срока за връщане на пратката на изпращача, избраният за победител участник губи своето право да получи съответната награда.

8.8. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за дефекти в или за забавяне при предоставянето и/ или получаването на наградите по вина на съответния външен партньор. В такива случаи участникът е длъжен да поиска от ОРГАНИЗАТОРА информация за съответния външен партньор на ОРГАНИЗАТОРА и да се обърне директно към него.

 

РАЗДЕЛ 9 . ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

9.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта, без да посочва причини за това. В случай, че участникът не желае повече да участва в Играта, е необходимо да се свърже с ОРГАНИЗАТОРА и изрично да го уведоми за това.

9.2. Участието на участник в Играта може да бъде прекратено от ОРГАНИЗАТОРА при:

- неизпълнение на задълженията на участника, произтичащи от настоящите Правила;

- прекратяване провеждането на Играта от ОРГАНИЗАТОРА по реда на т. 9.3 по-долу.

9.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да прекрати провеждането на Играта, като информира за това участниците чрез http://www.sladkivremena.bg/ или по друг начин, който намери за добре. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация, неустойка, търговска отстъпка или каквото и да е друго плащане за закупените продукти или извършени действия за участие в Играта.

9.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Интернет страницата, където първоначално са били публикувани.

 

РАЗДЕЛ 10. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Включвайки се в промоционалната игра на ОРГАНИЗАТОРА, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА свои лични данни – име, фамилия, имейл и телефон за връзка, а печелившите участници посочват три имена, ЕГН и постоянен адрес. Участниците се съгласяват, че ОРГАНИЗАТОРЪТ може да обработва предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея.

10.2. С участието в промоционалната игра, участникът се съгласява, че във връзка с обработването на личните му данни за посочените цели, ОРГАНИЗАТОРЪТ може да предоставя тези данни на трети лица, с които ОРГАНИЗАТОРЪТ си сътрудничи, работи или има други отношения, във връзка с промоционалната игра (в това число куриерската служба, избрана от Организатора за доставянето на наградите; дружествата, избрани от ОРГАНИЗАТОРА да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет-страницата; партньорите, осигуряващи наградите за промоционалната игра). Третите лица, с които ОРГАНИЗАТОРЪТ си сътрудничи във връзка с промо играта, се задължават да спазват съответните законови изисквания за защита на личните данни.

10.3. Предоставянето на ОРГАНИЗАТОРА на лични данни от страна на всеки участник е необходимо условия за участие в играта, с оглед надлежното й провеждане, избора на печелившите участници и предаване на спечелените награди. Участието на потребителите в играта е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае ОРГАНИЗАТОРЪТ да има достъп до личните му данни, това лице не следва да вписва данните си и съответно да взема участие в промоционалната игра.

10.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва личните данни на участниците за целите на:

администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;

последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Общите условия;

10.5. С включването си в промоционалната игра, всеки потребител приема личните му данни да бъдат включени в базата данни на ОРГАНИЗАТОРА, с цел известяване на потребителя относно последващи промоции на ОРГАНИЗАТОРА. Всеки участник може по всяко време да откаже по-нататъшното получаване на електронни съобщения от ОРГАНИЗАТОРА, като заяви това с изпращане на писмо на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Свети княз Борис І” № 29 за “Захарни заводи” АД или e-mail на адрес: clients@zaharnizavodi.com.

10.6. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни.

 

РАЗДЕЛ 11. ОТГОВОРНОСТ

11.1. С участието си в Играта участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите Правила и да се съобразяват с и спазват техните клаузи и регулации.

 

11.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени периода на промоционалната игра, в случай че поради непредвидени обстоятелства същата не може да стартира на 01.01.2018г. В този случай, новият срок на промоционалната игра ще бъде посочен на интернет адреса: http://www.sladkivremena.bg/.

11.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта поради извънредни обстоятелства.

11.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите Правила или за грешки при провеждане на Играта поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на Търговския закон и/или неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на ОРГАНИЗАТОРА.

11.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва следните права:

11.5.1. При констатиране на нарушения в процеса на регистриране и участие в играта да дисквалифицира съответния участник от участие в тегленето на жребия за наградите от Играта.

11.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни данни за контакт или несъществуващ, непълен или неточен адрес за доставка на награди, или който не може да изпълни други приложими условия съгласно тези Правила.

11.7. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при печатна или друга грешка, допусната от участник в Играта при регистрирането на личните данни, довели до невъзможност за свързване с участника.

11.8. След крайната дата на провеждане на Играта ОРГАНИЗАТОРЪТ запазва правото да продължава поддръжката на Играта на адрес http://www.sladkivremena.bg/

 

 

РАЗДЕЛ 12 . ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Настоящите Правила ще бъдат достъпни на адрес http://www.sladkivremena.bg/ за целия срок на промоционалната игра, както и в срок от 45 /четиридесет и пет/ дни след изтичане на същия.

12.2. Информация за провеждане на Играта може да бъде получена с изпращане на писмо до електронна поща: clients@zaharnizavodi.com между 8:00 ч. и 17:00 ч. в работни дни, с изключение на официалните празници и в неработни дни.

12.3. Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на участниците в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

12.4. Всички спорове между ОРГАНИЗАТОРА и участниците, възникнали във връзка с Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд.

12.5. Настоящите Правила влизат в сила на 01.01.2018 г. и важат за целия период на провеждане на Играта и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.